Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw adresgegevens, uw Burgerservicenummer, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Tijdens uw eerste bezoek aan de praktijk neemt u een geldig legitimatiebewijs mee.

Naar de bekkenfysiotherapeut zonder verwijsbrief

De bekkenfysiotherapeut is direct toegankelijk, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet nodig is. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een intake en onderzoek. Dit eerste consult duurt een uur. Aan het einde van dit eerste consult wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een bekkenfysiotherapeut of dat toch eerst nader onderzoek moet volgen bij een huisarts/specialist.

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak
Tijdens het eerste consult uitvoerig over uw klacht gesproken en bekijkt de bekkenfysiotherapeut of u inderdaad op de goede plek bent en wat zij voor u kan betekenen. Na een onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld en met u besproken. Bekeken wordt of behandeling zinvol is en zo ja, wat het beoogde doel is en hoeveel behandelingen bij benadering nodig zijn. In principe zal ook direct gestart worden met de behandeling. Ook krijgt u al adviezen en wordt besproken wat u zelf kunt doen om uw herstel te versnellen.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Kwaliteit
De fysiotherapeuten en manueel therapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan allen geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF. De praktijk werkt volgens de hoogste professionele kwaliteitsnorm binnen de bekkenfysiotherapie en heeft sinds 2016 de HKZ-certificering elk jaar behaald.

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk zoveel mogelijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie- of ziekteverzuim. De waarneming vindt alleen plaats met uw goedkeuring.
Wanneer door omstandigheden een bekkenfysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt u bij een van de andere bekkenfysiotherapeuten ingepland.

Hygiëne
Wij verwachten van u als klant dat u de persoonlijke hygiëneregels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Binnen de praktijk mag niet worden gerookt.

Ziet u verbeterpunten of bent u niet tevreden
Ziet u iets wat beter kan, bent u niet tevreden of heeft u een klacht over de bejegening door of behandeling van uw bekkenfysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, laat dit ons dan zo snel mogelijk weten zodat er op korte termijn naar een oplossing gezocht wordt.
We stellen uw openheid zeer op prijs en u kunt er op rekenen dat uw opmerkingen serieus zullen worden behandeld (conform de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, zie www.fysiotherapie.nl).

Privacyreglement
Uw bekkenfysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Dit reglement is te vinden op www.fysiotherapie.nl.

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen. U wordt verzocht uw waardevolle eigendommen niet achter te laten in de wachtkamer.

Rechten en plichten
Het is belangrijk om te weten dat u als patiënt binnen het Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Zie ook  www.wgbo.nl.