Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten
tussen u als patiënt en Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum (BBZ) Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

• De declaraties van de fysiotherapeut worden rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraar
indien wij hiermee een contract hebben afgesloten. Bent u niet voor fysiotherapie
verzekerd, bent u verzekerd bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben
afgesloten, of hebt u het maximaal aantal behandelingen welke binnen uw verzekering
vallen bereikt, dan gelden de praktijktarieven welke via Infomedics bij u in rekening worden
gebracht. In dit geval zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics van toepassing. De
praktijktarieven staan vermeld op onze tarieven pagina en zijn tevens beschikbaar in onze praktijk.
• Door een wettelijke maatregel is het de praktijk niet toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In dezelfde maatregel is bepaald dat de zorgaanbieders voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen. Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, dan kan dit tot 24 uur van tevoren kosteloos. Is de tijd vooraf korter, dan rekenen we 100% van het praktijktarief van de voorgenomen behandeling. Deze kosten worden gefactureerd via Infomedics. In geval van ziekte dient u vóór 9.00 uur ’s morgens uw afspraak te annuleren. In overleg met u zal zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt worden.
• BBZ stuurt een afspraakherinnering per mail om te voorkomen dat eenafspraak wordt vergeten. Dit is een extra service die we bieden, het ontslaat je dus niet van je eigen verantwoordelijkheid.
• Zodra u als patiënt in verzuim verkeert is BBZ gerechtigd over deverschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
• Indien u als patiënt in verzuim verkeert, is BBZ gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.

Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed?

• Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekering kunt u nalezen in depolisvoorwaarden die u van uw verzekeraar heeft ontvangen. BBZ is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze gegevens.
• U bent zelf verantwoordelijk hoeveel behandelingen u vergoed krijgt en hoeveel behandelingen u verbruikt hebt.