Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen jouw als patiënt en Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum (BBZ). Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
  • De declaraties van de fysiotherapeut worden rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraar indien wij hiermee een contract hebben afgesloten. Ben je niet voor fysiotherapie verzekerd, ben je verzekerd bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben afgesloten, of heb je het maximaal aantal behandelingen welke binnen je verzekering vallen bereikt, dan gelden de praktijktarieven welke via Infomedics bij je in rekening worden gebracht. In dit geval zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics van toepassing. De praktijktarieven staan vermeld op onze tarieven pagina en zijn tevens beschikbaar in onze praktijk.
  • Door een wettelijke maatregel is het de praktijk niet toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij je zorgverzekeraar. In dezelfde maatregel is bepaald dat de zorgaanbieders voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen. Als je je afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, dan kan dit tot 24 uur van tevoren kosteloos. Is de tijd vooraf korter, dan rekenen we 100% van het praktijktarief van de voorgenomen behandeling. Deze kosten worden gefactureerd via Infomedics. In geval van ziekte dien je vóór 9.00 uur ’s morgens je afspraak te annuleren. Er zal zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak met jou gemaakt worden.
  • BBZ stuurt een afspraakherinnering per mail om te voorkomen dat een afspraak wordt vergeten. Dit is een extra service die we bieden, het ontslaat je dus niet van je eigen verantwoordelijkheid.
  • Zodra je als patiënt in verzuim verkeert is BBZ gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • Indien je als patiënt in verzuim verkeert, is BBZ gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.
Hoeveel behandelingen krijg je vergoed?
  • Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekering kan je nalezen in de polisvoorwaarden die je van je verzekeraar hebt ontvangen. BBZ is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze gegevens.
  • Je bent zelf verantwoordelijk hoeveel behandelingen je vergoed krijgt en hoeveel behandelingen je verbruikt.