Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar je adresgegevens, burgerservicenummer, verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Tijdens je eerste bezoek aan de praktijk neem je een geldig legitimatiebewijs mee.

Naar de bekkenfysiotherapeut zonder verwijsbrief

De bekkenfysiotherapeut is direct toegankelijk, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet nodig is. Er wordt met jou een afspraak gemaakt voor een intake en onderzoek. Dit eerste consult duurt een uur. Aan het einde van dit eerste consult wordt met je besproken of je klacht in aanmerking komt voor behandeling door een bekkenfysiotherapeut of dat toch eerst nader onderzoek moet volgen bij een huisarts/specialist.

Wat kan je verwachten van de eerste afspraak
Tijdens het eerste consult uitvoerig over je klacht gesproken en bekijkt de bekkenfysiotherapeut of je inderdaad op de goede plek bent en wat zij voor je kan betekenen. Na een onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld en met je besproken. Bekeken wordt of behandeling zinvol is en zo ja, wat het beoogde doel is en hoeveel behandelingen bij benadering nodig zijn. In principe zal ook direct gestart worden met de behandeling. Ook krijg je adviezen en wordt besproken wat je zelf kunt doen om je herstel te versnellen.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor je privacy is gewaarborgd.

Kwaliteit
De fysiotherapeuten en manueel therapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan allen geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF. De praktijk werkt volgens de hoogste professionele kwaliteitsnorm binnen de bekkenfysiotherapie en heeft sinds 2016 de HKZ-certificering elk jaar behaald.

Waarneming
Om er voor te zorgen dat je behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk zoveel mogelijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie- of ziekteverzuim. De waarneming vindt alleen plaats met jouw goedkeuring.
Wanneer door omstandigheden een bekkenfysiotherapeut voor langere tijd afwezig is word je bij een van de andere bekkenfysiotherapeuten ingepland.

Hygiëne
Wij verwachten van jou als klant dat je de persoonlijke hygiëneregels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Binnen de praktijk mag niet worden gerookt.

Zie je verbeterpunten of ben je niet tevreden
Zie je iets wat beter kan, ben je niet tevreden of heb je een klacht over de bejegening door of behandeling van je bekkenfysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, laat dit ons dan zo snel mogelijk weten zodat er op korte termijn naar een oplossing gezocht wordt.
We stellen je openheid zeer op prijs en je kunt er op rekenen dat jouw opmerkingen serieus zullen worden behandeld (conform de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, zie www.fysiotherapie.nl).

Privacyreglement
Jouw bekkenfysiotherapeut houdt, om je behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van je medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Dit reglement is te vinden op www.fysiotherapie.nl.

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor jouw eigendommen. Je wordt verzocht je waardevolle eigendommen niet achter te laten in de wachtkamer.

Rechten en plichten
Het is belangrijk om te weten dat je als patiënt binnen het Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).